Trainingen

Onderwerpen van training
 • Adviseren
 • Presenteren
 • Leiderschapsstijlen
 • Visie, missie, doelen
 • Onderhandelen en conflicthantering
 • Functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken e.d
 • Communicatie
 • Emotionele Intelligentie
 • Teamwerk en team(s) conflict management
 • Klantgericht handelen
 • Motiveren
 • Selectiegesprekken (ook competentiegericht)
 • Stress management
 • Persoonlijke effectiviteit
 • De manager als coach
 • Intervisie
 • Ziekteverzuimgesprekken
 • Organisatiecultuur
De Myers Briggs Type Indicator(MBTI):
De MBTI is een persoonlijkheidsindicator. Een vragenlijst geeft een indicatie (geen etikettering) van een aantal voorkeuren die mensen hebben op verschillende gebieden: waar mensen hun energie vandaan halen en op richten, hoe mensen met informatie omgaan, hoe mensen besluiten nemen en hoe mensen met de buitenwereld omgaan. De MBTI is een positief instrument, het oordeelt niet. In principe zijn alle voorkeuren goed, ze zijn alleen anders, met elk hun sterke en minder sterke kanten. Het instrument helpt uzelf beter te begrijpen. Het helpt u ook anderen beter te begrijpen en geeft concrete handvatten om daar constructiever mee om te gaan. Het draagt ook bij aan verschillen te waarderen en constructief te benutten. De MBTI verklaart natuurlijk lang niet alles en is, zoals elk instrument, een versimpeling van de werkelijkheid. Dat neemt niet weg dat het voor een aantal zaken zeer bruikbaar is. Te denken valt aan: communicatie, adviseren, leidinggeven, stresshantering, teamwerk, samenwerken, verkopen, zelfontwikkeling, ontwikkeling van onderwijs en curricula , loopbaanontwikkeling, werving en selectie, relatietraining, en ook educatieve dagjes uit. Na bijna 60 jaar onderzoek is de MBTI in zijn soort het meest gebruikte instrument ter wereld.

MBTI Outdoor :

TEAMWERK: MBTI-OUTDOOR
De Raaff Training en Advies (MBTI-specialiste), Salet & Van Rijswijk (outdoor-specialisten) hebben recentelijk ervaring opgedaan met het combineren van hun specialisaties. Het enthousiasme daarover is van dien aard dat zij besloten hebben een nieuw produkt aan te bieden: de MBTI-Outdoortraining.

Doelen
De doelen van de MBTI-Outdoor combinatie is om bestaande teams efficienter, effectiever, zelfstandiger en plezieriger te laten samenwerken.

Over De MBTI en Outdoor
De MBTI (Myers Briggs Type Indicator gaat over persoonlijke stijlen, waarop mensen kunnen verschillen. Elke stijl heeft zijn sterke en minder sterke kanten. Bijvoorbeeld: een zeer tactisch iemand, kan voor een andere stijl onduidelijk zijn; een zeer flexibel iemand kan voor een andere stijl chaotisch lijken. Een voordeel van de MBTI is dat het een positief instrument is: alle stijlen zijn goed. Andere voordelen van de MBTI zijn dat u een sterker inzicht krijgt in uzelf en in anderen en dat het concrete handvatten biedt om op een constructievere en productievere manier met anderen om te gaan.

De outdoor-trainingsmethode wordt toegepast als een leermiddel. Er worden specifieke, resultaatgerichte buitenoefeningen uitgevoerd, die op een realistische wijze de patronen in de samenwerking duidelijk maken. Daarbij gaat het vooral om het benutten van elkaars kwaliteiten op gebieden van creatief denken en realiseren van resultaten. Iedereen kan meedoen: het gaat niet om de sportieve, fysieke prestatie.

De kracht van de combinatie van de twee instrumenten is met name het feit dat meerdere keren de hele leercirkel op een zeer intensieve manier doorlopen wordt: na de concrete ervaringen, opgedaan tijdens de oefeningen is er steeds ruimte voor evaluatie en reflectie. Vervolgens worden de eerste conclusies in een theoretisch kader geplaatst en is er een volgende oefening om doelgericht opnieuw te proberen de opgedane kennis toe te passen.

FIRO-B :
FIRO-B staat voor: Fundamental Interpersonal Relational Orientation en is ontwikkeld door William Schutz. Het is een instrument dat op zoek gaat naar de gedragingen en de onderliggende behoeften van mensen op het vlak van interpersoonlijke relaties. Het invullen van de vragenlijst, waarbij geen goede of foute antwoorden zijn, duurt ongeveer een kwartier. Het is een hulpmiddel voor zelfbewustwording en het helpt mensen interacties met anderen te begrijpen . Aangezien het een ontwikkelingsinstrument is, kunnen mensen in hun gedragingen en behoeften veranderen, als ze dat zelf willen. In de interactie met anderen kan er sprake zijn van aanvullende of botsende behoeften. In het laatste geval kan er sprake zijn van frustratie. In teams bijvoorbeeld kan gekeken worden hoe de behoeftepatronen liggen (het verklaart soms waarom van een groep mensen maar geen team gemaakt kan worden) en hoe die zoveel mogelijk aanvullend gemaakt kunnen worden. Het kan dus toegepast worden op individuen (al of niet in groepsverband) en bij teamontwikkeling.

NORMIX:

SIMULATIE ORGANISATIECULTUUR

Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Naast veranderingen in de structuur vraagt dit veranderingen in de cultuur van de organisatie. Het is bekend dat organisatiecultuur een complex en lastig (bewust) te beïnvloeden fenomeen is. Er zijn weinig of geen praktische instrumenten voor handen om dit te realiseren. Reden genoeg om hiertoe een instrument te ontwikkelen.

NORMIX biedt een model van de werkelijkheid waarin deelnemers in relatief korte tijd een diep begrip ontwikkelen van wat organisatiecultuur is en van wat men daar in de praktijk van de afdeling mee wil en kan doen.

Opzet
Ten behoeve van NORMIX zijn drie zuivere organisatieculturen uitgewerkt op basis van uitgebreid literatuuronderzoek op het gebied van organisatie- ontwikkeling. Zij kunnen opgevat worden als een soort archetypen van in de realiteit bestaande organisatieculturen. Om een zekere herkenning te bewerkstelligen en de spanning binnen de perken te houden, is gekozen voor een analogie van Asterix en Obelix. Concrete elementen die cultuur maken, zijn er tot in detail ingestopt.

Werkwijze
De groep die NORMIX doet, bouwt gezamelijk een dorp. De deelnemers ondergaan hierin genoemde culturen en blijken zich altijd weer conform de verwachtingen te gedragen. De ervaring van wat cultuur is, wat de effecten van verschillende culturen zijn, hoe cultuur beinvloed wordt en wat de eigen bijdrage daaraan is, is uiterst krachtig. Vervolgens kan op basis van de gewenste cultuur gekeken worden hoe een ieder bij kan dragen aan het realiseren daarvan. Dit gebeurt eveneens op basis van genoemde concrete elementen.

Waarvoor te gebruiken?
NORMIX is bijzonder geschikt om in te zetten in:
 • organisatiecultuur veranderingstrajecten
 • fusie-processen van verschillende organisaties
 • samenvoeging van afdelingen, sectoren of divisies
 • team-building
 • het bespreekbaar maken van (sluimerende) conflicten op de afdeling
 • opleidingstrajecten waarin organisatiecultuur een onderwerp is.
Talen
NORMIX bestaat zowel in het Nederlands als in het Engels.

Normix doet De Raaff Training en Advies in samenwerking met Bureau Liedeweijde.

Normix wordt regelmatig gebruikt in combinatie met de Myers Briggs Type Indicator en met andere instrumenten.