Missie en Werkwijze

Missie
Mijn missie in mijn werk is ertoe bij te dragen dat mensen wat beter geëquipeerd raken om zich lekkerder in hun vel te voelen, hun werk beter te kunnen doen, op de juiste plek terecht komen, voor henzelf betere keuzes te maken opdat ze zoveel mogelijk doen wat ze kunnen en willen doen. Deze missie komt voort uit mijn visie op mijn leven: ik wil een wijze, oude vrouw worden. Daar werk ik hard aan, zowel in mijn werk- als in mijn privé-leven.

Werkwijze
Instrumenten of niet ?
De laatste tijd ga ik steeds meer van binnen naar buiten werken: steeds meer vanuit de ervaring, behoeften, emoties e.d. van de deelnemers. Ik ben van mening dat de deelnemer dan meer en beter echt leert. Dat betekent dat ik steeds minder instrumenten gebruik, want dat is wat meer van buiten naar binnen. De Myers-Briggs Type Indicator is wel een van de favorieten, die ik al vele jaren intensief als start inzet bij veel verschillende leervragen. Het is namelijk een zeer rijk instrument, wat mijns inziens een aantal andere instrumenten overbodig maakt. Bovendien: hoe meer instrumenten de klant moet aanleren, hoe meer leercapaciteit daarheen gaat, hoe verwarrender het kan worden en hoe meer het ten koste kan gaan van de integraliteit van het leren (bijvoorbeeld als je verschillende modellen gebruikt voor leiderschapsstijlen, communicatiestijlen, omgaan met tegenstellingen e.d.). Daarnaast gebruik ik de FIRO-B, Kernkwaliteiten, Transactionele Analyse, Rationele Emotieve Methode, Wilson Social Styles, Roos van Leary, Thomas Killman (omgaan met tegenstellingen), etc. daar waar het bruikbaar zou kunnen zijn. Normix wordt heel specifiek ingezet bij organisatiecultuur veranderingstrajecten. Ook de MBTI- Outdoor combinatie wordt vooraf gekozen en uitgevoerd.

Inzet acteurs
Daarnaast werk ik regelmatig met acteurs. Dit is natuurlijk afhankelijk van de vraag. Hiertoe werk ik samen met een aantal vaste acteurs/dramadocenten van uitstekende kwaliteit; iets wat ik in de evaluaties ook altijd terug krijg.

Andere samenwerkingsverbanden
Als een-vrouwsbedrijf heb ik een aantal samenwerkingsverbanden met een aantal congulega's, met aanvullende kwaliteiten (inhoudelijk, productmatig of procesmatig). Het kan zijn dat ik u door wil verwijzen, dat in een langer leertraject, verschillende trainers voorgesteld worden voor verschillende onderdelen, of dat er twee trainers tegelijkertijd wenselijk zijn op een groep (is afhankelijk van de groepsgrootte en de ingewikkeldheid van het proces).

Diverse niveaus
Ik werk op verschillende niveaus van diepte. Bij jonge mensen met een technische opleiding bijvoorbeeld, is het veelal goed om bij de basis te beginnen en niet te diep te gaan. Daar zijn ze vaak niet aan toe en dan wordt er ook niet veel geleerd. Daarnaast getuigt het niet van respect om iemand over zijn of haar grenzen te duwen. Een beetje er tegen aanduwen vind ik overigens wel oké. Oudere mensen, die al 'dood'-getraind zijn op alle mogelijke vaardigheidsgebieden, zijn er vaak wel aan toe om de diepte in te gaan: ze hebben al bewezen wat ze waard zijn en komen in een levensfase waarin ze zich gaan bezighouden met vragen als: wat moet mijn koers zijn voor de komende jaren, ben ik in balans, hoe durf ik kwetsbaarder te zijn, etc. Het zal duidelijk zijn dat het van binnen naar buiten werken kan groeien naarmate mensen meer tot de tweede groep behoren.

Mijn stijl
Mijn stijl is gedeeltelijk afhankelijk van het niveau waarop ik werk. Wat algemeen is, is dat ik werk vanuit contact met de ander. Daarbij heb ik (bijna altijd) respect voor de ander en ga er zoveel mogelijk in met openheid en zonder (ver)oordeel. Ik ben direct en redelijk directief, duidelijk en veilig tegelijkertijd. Een enkeling moet daarom even aan mij wennen, maar doet dat vrijwel altijd. Ik laat de verantwoordelijk daar waar die moet liggen en neem het niet over. Verder ben ik humoristisch, dynamisch, interactief en durf mezelf kwetsbaar op te stellen. Op het eerste niveau heb ik een redelijk hoog tempo, doe veel praktische oefeningen. Op het tweede niveau is het tempo rustiger en is er meer tijd voor reflectie. Op het tweede niveau wordt ook meer van binnen naar buiten gewerkt, wordt veel meer naar de eigen emotie, normen en waarden, maskers e.d. gekeken. Hier is vaak het programma globaler en flexibeler omdat er meer gewerkt wordt met datgene wat er ter plekke gebeurt. Ook de methodes kunnen wat anders zijn; te denken valt bijvoorbeeld aan visualisaties, maskers uitspelen en achter het masker kijken e.d.